KONVERZACIONI DISKURSNI MARKERI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA

  • Sanja Maričić Mesarović

Sažetak

Diskursni markeri (DM), kao važni elementi razgovornog jezika, imaju ključnu ulogu u razvoju komunikativne kompetencije. Premda već nekoliko decenija predstavljaju predmet mnogih lingvističkih proučavanja u španskom jeziku, istraživanja ovih izuzetno kompleksnih lingvističkih jedinica u području učenja stranog jezika ne daju konkretne odgovore na koji način se DM usvajaju kao ni rešenja kako ih treba podučavati i na kom nivou učenja stranog jezika. Cilj ovog rada je da istraži da li su, kada i na koji način DM uvedeni u nastavu španskog kao stranog jezika i da pokaže koliko uspešno se mogu podučavati. Shvatajući važnost nastave DM u učenju stranog jezika da bi se postigla adekvatna komunikativna kompetencija na ciljnom jeziku, predmet istraživanja ovog rada je analiza prisustva konverzacionih diskursnih markera, reči i izraza poput bueno, claro, pues, venga, vamos, hombre i sl. u udžbenicima za španski kao strani jezik izdavačke kuće Difusión: Aula Internacional 1 (nivo A1), Aula Internacional 2 (nivo A2), Aula Internacional 3 (nivo B1), Aula Internacional 4 (nivo B2.1) i Aula Internacional 5 (nivo B2.2) koji se koriste u nastavi španskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Polazeći od pretpostavke da DM nije posvećeno dovoljno pažnje u nastavi španskog kao L2, očekuje se da će u korpusu biti pronađen mali broj eksplicitno obrađenih DM. Rezultati analize korpusa prevashodno pokazuju nekoherentnost u terminološkoj upotrebi kao i u klasifikaciji ovih jezičkih sredstava. Iako je mali broj DM sistematizovano obrađen u ovim udžbenicima, čime je naša početna hipoteza potvrđena, rezultati ovog istraživanja su pokazali da se implicitno pojavljuje veliki broj prvenstveno konverzacionih diskursnih markera koji su uvek kontekstualizovani što nastavnik može da iskoristi kako bi u okviru nastave usmeravao učenike i skretao im pažnju na pravilnu upotrebu ne bi li oni razvijali i usavršavali svoju komunikativnu kompetenciju.

Objavljeno
04. 03. 2024.
Kako citirati
MARIČIĆ MESAROVIĆ, Sanja. KONVERZACIONI DISKURSNI MARKERI U NASTAVI ŠPANSKOG KAO STRANOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 1-18, јан. 1970. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/392>. Datum pristupa: 04 март 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2019.10.10.1.
Sekcija
Studije i istraživanja