UREĐIVAČKA POLITIKA

UREĐIVAČKA POLITIKA NAUČNOG ČASOPISA KOMUNIKACIJA I KULTURA ONLINE

 

OPŠTE INFORMACIJE

Časopis Komunikacija i kultura online posvećen je lingvistici, književnosti, komunikaciji, kulturi, interkulturalnosti i srodnim naučnim oblastima. Osnovan je 2010. godine.

Časopis Komunikacija i kultura online objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze knjiga i naučnih skupova itd. Časopis Komunikacija i kultura online dostupan je u režimu otvorenog pristupa.

Radovi moraju biti napisani na srpkom, engleskom ili nekom drugom svetskom jeziku. Pored toga, časopis Komunikacija i kultura online objavljuje i radove na drugim jezicima ukoliko za to postoje mogućosti. Rezimei radova moraju biti na engleskom jeziku.

Redovni brojevi časopisa Komunikacija i kultura online izlaze jednom godišnje, u decembru. Specijalni ili tematski brojevi izlaze sporadično.

Časopis se indeksira na sledećim međunarodnim listama:

 

OBAVEZE UREDNIKA I REDAKCIJE

Glavni i odgovorni urednik časopisa Komunikacija i kultura online donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Prilikom donošenja odluke glavni i odgovorni urednik rukovodi se uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Glavni i odgovorni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne objavi, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. U redovnim okolnostima, redakcija obaveštava autora o tome da li je prihvatila tekst u roku do dva meseca od datuma prijema rukopisa.

Glavni i odgovorni urednik ne sme imati bilo kakav sukob interesa u vezi sa rukopisima koje razmatra. Ako takav sukob interesa postoji, o izboru recenzenata i sudbini rukopisa odlučuje urednik za odgovarajuću oblast ili članovi uređivačkog odbora. Ukoliko sukob interesa postoji kod jednog člana redakcije ili više njih, ti članovi se isključuju iz postupka izbora recenzenata i odlučivanja o sudbini rukopisa. Urednik i članovi redakcije dužni su da blagovremeno prijave postojanje sukoba interesa.

Glavni i odgovorni urednik dužan je da sud o rukopisu donosi na osnovu njegovog sadržaja, bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Urednik i članovi redakcije ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Urednici i članovi redakcije dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

 

OBAVEZE AUTORA

Autori garantuju da je rukopis njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa krši etičke standarde. Takav rukopis se bez odlaganja isključuje iz daljeg razmatranja.

U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u fusnoti na prvoj stranici rada. Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti preštampan u časopisu Komunikacija i kultura online.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Autori garantuju i to da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

 

SADRŽAJ RADA

Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene. Namernim iznošenjem netačnih tvrdnji krše se etički standardi. Prikazi i stručni članci moraju biti precizni i objektivni.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno. Od autora se može tražiti da prilikom slanja rukopisa pošalju potpisanu izjavu da su takvu saglasnost pribavili.

Autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

 

AUTORSTVO

Autori su dužni da kao autore navedu samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno dužni su da sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedu kao autore. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

 

NAVOĐENJE IZVORA

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržinu istraživanja i rukopisa. Informacije koje su dobili u privatnom razgovoru ili u prepisci s trećim licima, prilikom recenziranja prijava projekata ili rukopisa i slično, ne smeju se koristiti bez izričite pisane dozvole izvora.

 

PLAGIRANJE

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i njihovo predstavljnje kao vlastitih grubo je kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili bez obeležavanja kopiranih fragmenata. Kopirani fragmenti mogu se označiti pomoću navodnika ili korišćenjem nekog drugog sredstva koje je u skladu s aktuelnim naučnim konvencijama;
 • kopiranje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih

 

Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat. Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni i autorima će biti trajno zabranjeno da objavljuju priloge u časopisu Komunikacija i kultura online.

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, isti će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova, a autorima će biti trajno zabranjeno da objavljuju priloge u časopisu Komunikacija i kultura online.

 

SUKOB INTERESA

Autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije.

 

GREŠKE U OBJAVLJENIM RADOVIMA

U slučaju da autori nakon objavljivanja otkriju važnu grešku u svom radu, dužni su da bez odlaganja o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

Predavanjem rukopisa redakciji časopisa Komunikacija i kultura online autori se obavezuju na poštovanje navedenih obaveza.

 

OBAVEZE RECENZENATA

Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa.

Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom.

Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o tome da je autor rada prekršio naučne ili etičke standarde dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzent treba da prepozna važne objavljene radove koje autori nisu citirali. On treba da upozori urednika i na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da se isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavesti urednika.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora neprimereni su. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

 

POSTUPAK RECENZIJE

Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije je da uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti, kao i to da se u komunikaciji sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.

Recenzije u časopisu Komunikacija i kultura online su dvostruko anonimne. Identitet autora je nepoznat recenzentima, i obrnutno. Svaki prilog recenziraju po dva recenzenta. Rok za izradu recenzije je do dva meseca. Recenzija je besplatna.

Izbor recenzenata diskreciono je pravo glavnog i odgovornog urednika i/ili urednika za odgovarajuću oblast. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima iz oblasti kojom se rukopis bavi. To ne smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

Tokom čitavog procesa recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste, glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

 

RAZREŠAVANJE SPORNIH SITUACIJA

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da uredniku i/ili redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave neophodne informacije/dokaze.

 

PROVERA IZNESENIH NAVODA I DOKAZA

 • Glavni i odgovorni urednik će u dogovoru sa redakcijom odlučiti o pokretanju postupka provere iznesenih navoda i dokaza;
 • Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak;
 • Lica za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde dobiće mogućnost da odgovore na optužbe iznesene protiv njih;
 • Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati kao manji prekršaj ili kao grubo kršenje etičkih standarda.

 

MANJI PREKRŠAJ

Situacije okarakterisane kao manji prekršaj rešavaće se u neposrednoj komunikaciji sa licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica, npr.:

 • obaveštavanjem autora/recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda;
 • pismo upozorenja autoru/recenzentu koji je učnio manji prekršaj.

 

GRUBO KRŠENJE ETIČKIH STANDARDA

Odluke u vezi sa grubim kršenjem etičkih standarda donosi glavni i odgovorni urednik u saradnji sa redakcijom i – ukoliko je to potrebno – s malom grupom stručnjaka. Mogu se predzeti sledeće mere, pojedinačno ili istovremeno:

 • objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
 • slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili  poslodavcima autora/recenzenta;
 • povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova;
 • autorima će biti trajno zabranjeno da šalju radove u časopis;
 • upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće

 

Prilikom razrešavanja spornih situacija redakcija časopisa Komunikacija i kultura online rukovodi se smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources/.

 

POVLAČENJE VEĆ OBJAVLJENIH RADOVA

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etikih standarda, objavljeni rad se mora povući. U nekim slučajevima već objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Standarde za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definišu biblioteke i naučna tela, a istu praksu usvojio je i časopis Komunikacija i kultura online: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se povlači) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (RETRACTED).

 

OTVORENI PRISTUP

Časopis Komunikacija i kultura online dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu    sa    licencom    Creative    Commons    Attribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs    3.0 Unported (CC BY-­‐NC-­‐ND 3.0).

Časopis Komunikacija i kultura online ne naplaćuje APC (Article Processing Charge).

Predaja rukopisa, recenzija i objavljivanje su besplatni.

 

SAMOARHIVIRANjE

Časopis Komunikacija i kultura online  omogućava  autorima  da  konačnu, objavljenu verziju rukopisa u  formatu  PDF  deponuju  u  institucionalni repozitorijum  i/ili u nekomercijalne baze podataka, kao i da ga objave na ličnim internetskim stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja  u  časopisu,  a  u  skladu  sa  Creative  Commons  Attribution-­‐NonCommercial-­‐ NoDerivs   3.0   Unported   (CC   BY-­‐NC-­‐ND   3.0).   Pri   tome   oni   moraju   navesti   osnovne bibliografske podatke o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov  rada,  naslov časopisa, volumen, sveska i paginacija), kao i URL adresu na kojoj je članak izvorno objavljen.

 

AUTORSKA PRAVA

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima i  imaju  pravo  da  članak koriste na isti način kao i treća lica u skladu sa licencom Creative Commons Attribution-­‐NonCommercial-­‐NoDerivs  3.0  Unported  (CC  BY-­‐NC-­‐ND  3.0).  Ova  licenca dozvoljava distribuciju, komercijalno i nekomercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se delo uopšte ne menja.

Autori na izdavača prenose pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.

 

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.