KONTRASTIVNA ANALIZA SEMANTIČKIH PROŠIRENJA REČI 目 „OKO“ I SLOŽENICA KOJE ONA GRADI U KINESKOM I JAPANSKOM JEZIKU

  • Ana M. Jovanović Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Divna M. Tričković Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sažetak

Ovaj rad se bavi analizom kognitivnih mehanizama, konceptualnih metafora i metonimija, zaslužnih za semantička proširenja reči 目 „oko“ i složenica koje ona gradi u kineskom i japanskom jeziku, sa domena ljudskog tela na domene konkretnih predmeta spoljašnjeg sveta ili pak apstraktne domene, kao i sličnosti i razlika koje na ovom planu postoje između ta dva jezika. Pored toga, zaključci do kojih smo došli prilikom te analize primenjeni su i na ograničen broj primera iz srpskog i engleskog, s ciljem da se ukaže na sličnosti koje na kognitivnom planu postoje čak i između tipološki i geneaološki različitih jezika. Kontrastivna analiza je pokazala da između potpuno nesrodnih jezika, kineskog i japanskog, postoji veoma velika sličnost na konceptualnom nivou, tj. da se u ova dva jezika sreću isti kognitivni mehanizmi odgovorni za semantička proširenja reči 目 „oko“. Sličnost između ovih jezika ipak ne iznenađuje ako uzmemo u obzir činjenicu da je Japan, istorijski i kulturološki posmatrano, bio pod jakim uticajem Kine. Kontrastiranje primera iz kineskog i japanskog sa srpskim i engleskim jezikom, pokazalo je takođe izuzetno visok stepen sličnosti na kognitivnom planu, tj. između onih kognitivnih mehanizama utemeljenih na univerzalnom telesnom iskustvu čoveka.

Reference

Bugarski, R. (1997). Pismo. Beograd: Čigoja.
Huang, B. and Liu, X. (2002) 现代汉语(增订三版) (上册), 北京: 高等教育出版社, 163 –
188.
Jovanović, A. (2009). 概念隐喻论与汉语人体词及其相关表达研究—"人体"在概念化过程中
的作用, 北京:北京师范大学研究生院. (neobjavljena doktorska teza)
Jovanović, A. (2013). Konceptualizacija vremena u kineskom jeziku na primeru
izraza sa rečima koje označavaju delove tela. Anali Filološkog fakulteta.
XXV (1), 227-244.
Jovanović, A. Tričković, D. (2012/2). Contrastive Study of the Metaphor and
Metonimy Driven Semantic Extensions of the Body part Word HAND “手“ in
Chinese and Japanese Language. A Journal of Oriental Studies (Doğu
Araştirmalari). 10, 181-192.
Kristal, D. (1996). Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit.
Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek,
knj. 139.
Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: The
University of Chicago Press.
Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things—What Categories Reveal about
the Mind. (1990). Chicago and London: The University of Chicago Press.
(paperback edition).
Lakoff, G. (1992). The Contemporary Theory of Metaphor. Dostupno na:
http://terpconnect.umd.edu/~israel/lakoff-ConTheorMetaphor.pdf
[poslednji put posećeno 04.12.2015.]
Lakoff G., Espenson G., Schwartz A. (1991). Master Metaphor List. University of
California at Berkley.
Marković, Lj. Tričković, D. et al (2013). Kanđi. Beograd: Filološki fakultet
Univerziteta u Beogradu i Agencija za izdavaštvo Kokoro.
Packard, L.J. (2001). The Morphology of Chinese: A Linguistic and Cognitive
Approach. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,
(originally published by Cambridge University Press, 2000).
Pušić, R. (2001). Kineski jezik i njegovo pismo. Svet reči (13-14). Beograd:
Društvo za srpski jezik i književnost, 15-18.
Skrobanović, Z. (2014). U modernističkoj čajdžinici: doživljaj kineskog pisma u
evropskom modernizmu. Beograd: Geopoetika.
Qiu, X. (1998). 文字学概要. 北京: 商务印书馆.
Tričković, D. (2006). Japansko pismo – lepota u nagoveštajima. Svet reči (21-22).
Beograd: Društvo za srpki jezik i književnost, 40 - 43.
Yu, N. (1998). The Contemporary Theory of Metaphor: A perspective from
Chinese, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Yu, N. (2009). Chinese metaphors of thinking. U: From Body to Meaning in
Culture, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,
83-108.
Yu, N. (2009). The eyes for sight and mind. U: From Body to Meaning in Culture,
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 187-212.
Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Ana M.; TRIČKOVIĆ, Divna M.. KONTRASTIVNA ANALIZA SEMANTIČKIH PROŠIRENJA REČI 目 „OKO“ I SLOŽENICA KOJE ONA GRADI U KINESKOM I JAPANSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 32-45, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/47>. Datum pristupa: 30 нов. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja