ŠVEDSKE ZAVISNOSLOŽENE REČENICE SA VREMENSKOM KLAUZOM UVEDENOM LEKSIKALIZOVANIM SPOJEM INTE FÖRRÄN

  • Danijela Babić Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Sažetak

Švedske zavisnosložene rečenice sa vremenskom klauzom uvedenom leksikalizovanim
spojem INTE FÖRRÄN pokazuju niz karakteristika drugačijih od karakteristika tipičnih švedskih
zavisnosloženih vremenskih rečenica u koje je vremenska klauza integrisana posredstvom
temporalnog veznika FÖRRÄN, a koje uobičajeno iskazuju da nerealizovana predikacija
supraordirane klauze u vremenu prethodi predikaciji vremenske klauze. U radu stoga
ukazujemo na osnovne sintaksičko-semantičke i strukturne specifičnosti švedskih
zavisnosloženih vremenskih rečenica sa leksikalizovanim spojem INTE FÖRRÄN (poput
temporalnog odnosa između njihovih korelativnih predikacija, jednog broja sintaksičkosemantičkih
odlika njihovih korelativnih predikacija, te distribucije njihovih klauza), osvrćući se
pritom i na osnovne sintaksičko-semantičke i strukturne specifičnosti srpskih zavisnosloženih
vremenskih rečenica sa temporalnim veznikom KAD(A) i modalnom partikulom tek, koje
predstavljaju njihove prevodne ekvivalente.

Reference

Antonić, I. (2013). Neke modifikacije vremenskog odnosa u rečenici s temporalnom klauzom. Južnoslovenski filolog, LXIX, 335–345. doi: 10.2298/JFI1369335A
Barentsen, A. (2012). Exploring the borders. A contrastive view on the Swedish connectives tills (till dess (att)), innan and förrän. U H. van der Liet, & M. Norde (ur.), Language for its own sake. Essays on Language and Literature offered to Harry Perridon (str. 255–286). Amsterdam: Scandinavisch Instituut.
Teleman, U., Hellberg, S., & Andersson, E. (1999). Svenska Akademiens grammatik. Vol. 4: Satser och meningar. Stockholm: Svenska Akademien.
Зорихина-Нильссон, Н. (2009). Таксисвшведскомязыке. У В. С. Храковский (ур.), Типология таксисных конструкций. Москва: Знак.
Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
BABIĆ, Danijela. ŠVEDSKE ZAVISNOSLOŽENE REČENICE SA VREMENSKOM KLAUZOM UVEDENOM LEKSIKALIZOVANIM SPOJEM INTE FÖRRÄN. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 1-14, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/40>. Datum pristupa: 30 нов. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja