LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI

  • Saša Moderc
  • Maurizio Barbi

Sažetak

U Pazolinijevom romanu Iskusni momci reiterativni vulgarizmi ukazuju na sociokulturnu marginalizaciju likova i predstavljaju važan stilski element kako ovog, tako i drugog romana Pjer Paola Pazolinija (Žestok život) koji u sebi sadrže veliki broj reči i izraza preuzetih iz rimskog dijalekta. Analizom prevoda na srpski jezik romana Iskusni momci uočeno je da nisu sačuvane ni ekspresivnost ni reiterativnost vulgarizama mortacci. Ovaj izraz je preveden velikim brojem leksičkih varijanata i idiomatskih izraza koji tek delimično i u neznatnom broju prenose semantičku i pragmatičku vrednost izvornog vulgarnog izraza. U ovom radu analiziramo i komentarišemo nemotivisanu varijaciju ekvivalenata vulgarizma mortacci, koja bitno ublažava utisak vulgarnosti u govoru glavnih likova. Brojne prevodilačke varijacije pomenutog izraza potiru njegovu reiterativnost i efekte koji se postižu ponavljanjem (gubi se utisak o neobrazovanosti glavnih likova i o njihovoj svedenoj jezičkoj kompetenciji): na taj način krivi se recepcija sociokulturnog statusa likova romana, što ugrožava i razumevanje romana u celini.

Objavljeno
29. 02. 2024.
Kako citirati
MODERC, Saša; BARBI, Maurizio. LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 38-51, јан. 1970. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/396>. Datum pristupa: 29 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2019.10.10.3.
Sekcija
Studije i istraživanja