RAZVIJANJE JEZIČKIH VEŠTINA U ONLAJN NASTAVNOM OKRUŽENJU NASTALOM USLED ŠIRENJA VIRUSA KOVID-19 – DOMETI I OGRANIČENJA

  • Marijana Prodanović
  • Valentina Gavranović

Sažetak

Izbijanje pandemije prouzrokovane širenjem virusa Kovid-19 ostavilo je značajnog traga na obrazovne sisteme širom sveta koji su se suočili sa brojnim preprekama i izazovima u organizovanju nastavnog procesa, čiji integralni segment čini i oblast podučavanja jezika. Ovaj rad predstavlja pilot studiju i za cilj ima da ispita afektivne stavove studenata anglistike prema realizaciji nastave jezika u onlajn okruženju, kao i mogućnostima za razvijanje svih jezičkih veština u datom nastavnom kontekstu. Istraživanje obuhvata analizu rezultata ankete zasnovanoj na Likertovoj skali procene, koja ispituje stavove studenata prema različitim aspektima učenja i podučavanja jezika u onlajn okruženju, kao i korelaciju odgovora koji se odnose na afektivne stavove prema svakodnevnoj komunikaciji u onlajn okruženju i komunikaciji tokom onlajn nastave, a potom i korelaciju jezičkih veština. Rezultati istraživanja predstavljeni su kvalitativno, narativnim opisom i komparacijom kategorijalnih varijabli, ali i kvantitativno, statističkim prikazom rezultata za svako pitanje iz ankete. Rezultati istraživanja ukazuju na visok stepen pozitivnog odnosa studenata prema svim aspektima podučavanja jezika u onlajn okruženju, ali i na korelacije koje postoje između stavova prema mogućnostima razvijanja produktivnih i receptivnih veština.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
PRODANOVIĆ, Marijana; GAVRANOVIĆ, Valentina. RAZVIJANJE JEZIČKIH VEŠTINA U ONLAJN NASTAVNOM OKRUŽENJU NASTALOM USLED ŠIRENJA VIRUSA KOVID-19 – DOMETI I OGRANIČENJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 214-229, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.13>. Datum pristupa: 29 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.13.
Sekcija
Studije i istraživanja