UVOD U INESTETIKU ALANA BADJUA

  • Violeta Stojmenović

Sažetak

U radu se posle kraćeg osvrta na ontologiju savremenog francuskog filozofa Alana Badjua analizira uvodni, programski tekst iz njegovog Priručnika za inestetiku i način na koji je sam Badju svoje teorijske postavke primenio u čitanju poezije, naročito Malarmeove i Remboove. Rad predstavlja i komentariše Badjuovo shvatanje umetnosti, njenog odnosa prema istini i naročito Badjuovo razumevanje umetnosti kao skupa istina, kao i shvatanje njenog edukativnog potencijala, meñusobnih uticaja i odnosa izmeñu filozofije i umetnosti. Badjuova kritika estetike kao neadekvatnog modusa filozofskog pristupa umetnosti, s jedne strane, i njegovo insistiranje na autonomiji i autoregulativnosti umetnosti i umetničkih formi, s druge strane, u kombinaciji sa njegovim osobenim pluralizmom, već su se pokazali kao podsticajni i provokativni. Pažljivo čitanje Badjuovih teorijskih tekstova o umetnosti i književnosti i konkretnih analiza pojedinih književnih ostvarenja treba da pokaže opravdanost i argumentovanost Badjuovih zahvata u problem razumevanja i vrednovanja umetnosti, kao i stvarnu primenljivost njegovih ideja. Uprkos primamljivosti Badjuovog „aksioma“ po kojem umetnost jeste skup istina, analiza pokazuje cirkularnost njegove argumentacije i nemogućnost da se jasno i konačno razluče konkretnie manifestacije konstitutivnih aspekata i/ili elemenata umetnosti kao istine (situacija-dogañajsubjekat-istina), zbog čega Badjuova teorija gubi na interpretativnoj upotrebljivosti.

Objavljeno
11. 09. 2017.
Kako citirati
STOJMENOVIĆ, Violeta. UVOD U INESTETIKU ALANA BADJUA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 413-438, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/199>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost