O ETIČNOSTI CIVILIZATORA PREMA VARVARSKOM ’DRUGOM’ U ROMANU IŠČEKUJUĆI VARVARE DŽ. M. KUCIJA

  • Ivana Todorović

Sažetak

Ovaj rad posvećen je analizi etičnosti civilizatora u kolonijalnom kontekstu, a na primeru romana Iščekujući varvare Dţ. M. Kucija. Centralna premisa rada jeste to da roman granicu izmeĎu civilizacije i varvarstva vidi kao fluidnu, što usloţnjava pitanje etičnosti civilizatora. Posebna paţnja posvećena je analizi lika glavnog junaka, neimenovanog sudije u nepoznatoj Carevini, koji moralno sazreva nakon što je posredno sudelovao u mučenju varvara. Od stereotipnog kalupljenja varvara u vlastito viĎenje drugosti kao suprotne civilizaciji, preko prećutkivanja i poricanja zločina počinjenih nad varvarima, protagonista postiţe identifikaciju sa njima. Uočivši surovost praksi takozvanih civilizatora, sudija ih izjednačava sa varvarima, dovodeći dihotomiju civilizacija/varvarstvo do apsurda. Da li moralnost koju sudija manifestuje prema varvarskom ‟drugom‟ do kraja ostaje neukaljana manje vrednim pobudama; i šire, shvativši roman kao alegoriju kolonijalizma uopšte, moţe li civilizator biti etičan u kolonijalnom kontekstu, pitanja su na koja ovaj rad treba da odgovori.

Objavljeno
08. 09. 2017.
Kako citirati
TODOROVIĆ, Ivana. O ETIČNOSTI CIVILIZATORA PREMA VARVARSKOM ’DRUGOM’ U ROMANU IŠČEKUJUĆI VARVARE DŽ. M. KUCIJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 304-314, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/167>. Datum pristupa: 23 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost