PROBLEM DISLEKSIJE I NAČINI NJEGOVOG PREVAZILAŽENJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA

  • Dragana Bošković

Sažetak

Mnoga deca imaju teškoća u učenju, između ostalog i deca sa specifičnim jezičkim teškoćama, u koje se ubraja i disleksija. Poteškoće koje prate disleksiju javljaju se u najranijem detinjstvu i veoma je značajno da ih okolina rano uoči, kako bi se na vreme sprečili, ili barem ublažili, ozbiljniji psihofizički problemi. Pored značaja koji u procesu dijagnostikovanja i terapije disleksičnih osoba imaju pedagozi i logopedi, podjednako je važno da se što širi krug ljudi upozna sa ovom čestom pojavom, da bismo što uspešnije pomogli takvoj deci u savladavanju posledica do kojih dovodi ovaj poremećaj, a i da bi ona što lakše i bez mnogo stresa ovladala veštinama čitanja i pisanja. Ovaj se rad prvenstveno bavi usvajanjem stranog jezika kod disleksične dece i razlikama koje se kod njih javljaju prilikom usvajanja jezičkih veština u odnosu na decu sa urednim jezičkim razvojem. Akcenat je pritom na nezamenljivoj ulozi koju nastavnik ima u usvajanju stranog jezika kod dece koja pokazuju simptome disleksije, a suočavaju se sa izazovom prihvatanja novog fonetskog sistema. Istraživanjem smo obuhvatili i nove metode čija se primena pokazala izuzetno delotvornom. U okviru studije slučaja predstavili smo specifične izazove s kojima se suočavaju učenici koji su pogođeni ovim problemom, kao i moguća rešenja do kojih smo došli u zajedničkom radu. Cilj rada je da uoči i predstavi moguća rešenja problema s kojima se suočavaju disleksična deca i njihovi nastavnici na časovima stranog jezika.

Objavljeno
08. 09. 2017.
Kako citirati
BOŠKOVIĆ, Dragana. PROBLEM DISLEKSIJE I NAČINI NJEGOVOG PREVAZILAŽENJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 221-256, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/163>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost