ANGLICIZMI U INFORMATIČKOJ I MEDIJSKOJ LEKSICI U SRPSKOM

  • Boško Francuski

Sažetak

U ovom radu prikazan je uticaj engleskog jezika na srpski u oblasti informatike i elektronskih medija. S obzirom na to da u srpskom jeziku u ova dva domena mnogi engleski termini i druge lekseme nemaju odgovarajući ekvivalent meĎu rečima domaćeg porekla, upotrebljavaju se brojni anglicizmi, čiji broj neprekidno raste. Rad je posvećen kontrastiranju termina i izraza iz informatičke i medijske terminologije, njihovoj podeli na osnovu lingvističkih kriterijuma, kao i utvrĎivanju uticaja koji engleski jezik ima na graĎenje neologizama iz navedenih oblasti u srpskom jeziku. Istraţivanju smo pristupili sinhronijski, jer se ono odnosi na savremeni jezik i na lekseme koje su u njega većinom ušle tek tokom poslednjih nekoliko decenija. Nakon analize korpusa odabrana je nekolicina reprezentativnih termina i izraza, koji su potom podeljeni po načinu nastanka i realizacije u srpskom jeziku, a u skladu s analizama vodećih domaćih i stranih stručnjaka za lingvističku kontaktologiju. Kao metodološki postupak korišćena je kontrastivna analiza engleskih termina i drugih leksema i njihovih srpskih ekvivalenata. Cilj rada je da prikaţe uticaje engleskog jezika na srpski u oblasti terminologije i druge leksike koja se koristi u domenu informatike i elektronskih medija.

Objavljeno
08. 09. 2017.
Kako citirati
FRANCUSKI, Boško. ANGLICIZMI U INFORMATIČKOJ I MEDIJSKOJ LEKSICI U SRPSKOM. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 201-220, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/162>. Datum pristupa: 25 март 2023
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost