TURISTIČKA ANIMACIJA U FUNKCIJI SUBLIMACIJE INTRAPERSONALNE U INTERPERSONALNU KOMUNIKACIJU

  • Saša Đorđević

Sažetak

Tokom svog turističkog putovanja, svaki turista se suočava sa raznim vrstama, tipovima i sistemima komunikacije, meĎu kojima se dva sistema ili dve vrste komunikacija mogu izdvojiti kao najvaţnije, i to: intrapersonalna i interpersonalna komunikacija. Intrapersonalna komunikacija je zatvorenog tipa, jer podrazumeva okrenutost ka samom sebi, tj. razgovor sa samim sobom, dok je interpersonalna komunikacija otvorenog tipa i podrazumeva okrenutost ka drugome ili drugima u cilju meĎusobne razmene energije. Ove dve vrste komunikacija, iako naizgled suprotstavljene, mogu se preko animacionih aktivnosti meĎusobno povezivati i biti u jedinstvu, uz realne mogućnosti da kroz sinergetski efekat njihovog objedinjavanja daju značajne rezultate na planu direktne interpersonalne komunikacije turista, kao cilju kome se teţi. Putem adekvatnih programa turističke animacije sublimira se intrapersonalna u interpersonalnu komunikaciju i ostvaruje se njihova harmonizacija, što turiste čini zadovoljnim i srećnim. Otuda i potreba da programi turističke animacije u Srbiji, pre svega, u razvijenim turističkim destinacijama, budu uključeni u jedinstvenu cenu savremene turističke ponude, slično turistički razvijenim zemljama Zapada.

Objavljeno
08. 09. 2017.
Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Saša. TURISTIČKA ANIMACIJA U FUNKCIJI SUBLIMACIJE INTRAPERSONALNE U INTERPERSONALNU KOMUNIKACIJU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 189-196, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/158>. Datum pristupa: 25 март 2023
Broj časopisa
Sekcija
Međukulturni mostovi