PERCEPCIJE STUDENATA NEFILOLOŠKOG FAKULTETA U VEZI SA NASTAVOM GRAMATIKE U UČENJU ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG

  • Dijana Jovanović

Sažetak

Iako se u diskursu primenjene lingvistike zapaža opšta saglasnost u vezi sa značajem uloge gramatike u nastavi stranog jezika, postoje različita mišljenja u kojem obimu i kako je organizovati. Mnoge teorijske i empirijske studije razmatraju aspekte ovog segmenta nastave, od metoda i pristupa koji se primenjuju, optimalnog nastavnog programa, pa do uloge nastavnika u nastavi. Poslednjih godina svedoci smo sve brojnih studija na temu percepcija i stavova polaznika u vezi sa nastavom stranog jezika i mestom gramatike u njoj. Ovaj rad je takoĎe posvećen toj problematici, odnosno ima cilj da ispita stavove i uverenja studenata nefilološkog fakulteta (Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu) u vezi sa učenjem engleskog jezika kao stranog i gramatikom kao značajnog dela tog procesa. Načinili smo intervjue sa 12 studenata prve godine studija TMF i na osnovu odreĎenog broja pitanja dobili odgovore koji su potom transkribovani. Analiza ovih razgovora dala je jasniju sliku o tome šta studenti očekuju od nastave engleskog jezika, koja su njihova iskustva u učenju ovog stranog jezika, šta percipiraju kao poteškoće, da li su svesni koji metod nastavnik koristi u radu, da li podržavaju ispravljanje grešaka u radu na času, kako vide ulogu nastavnika. Zaključujemo da njihova mišljenja variraju u zavisnosti od prethodnog iskustva u učenju stranog jezika, nekih psiholoških i socioloških faktora (npr. tipa ličnosti, kognitivnih stilova, i sl.) i njihovih profesionalnih, odnosno akademskih ciljeva.

Objavljeno
06. 09. 2017.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Dijana. PERCEPCIJE STUDENATA NEFILOLOŠKOG FAKULTETA U VEZI SA NASTAVOM GRAMATIKE U UČENJU ENGLESKOG JEZIKA KAO STRANOG. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 89-101, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/147>. Datum pristupa: 09 дец. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja