KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU

  • Dragana Đorđević

Sažetak

Ovaj rad predstavlja kvalitativni pregled glavnih leksičkih, morfoloških i sintaksičkih obeležja jezika sporta u tekstovima koji pripadaju naučnom funkcionalnom stilu u savremenom standardnom arapskom jeziku. Analiza je izvršena na osnovu jezičke graĎe koja pripada obrazovnim pismenim tekstovima strogo naučnog (akademskog) funkcionalnog podstila. Konciznost, preciznost i impersonalnost u ovim tekstovima se postižu učestalom upotrebom pojedinih leksičkih, morfoloških i sintaksičkih sredstava, a zanemarivanjem drugih. MeĎu njima se ističu: veliki broj stručnih termina koji su većinom nastali meĎujezičkim pozajmljivanjem, često dvojezično navoĎenje termina, korišćenje simbola iz drugih semiotičkih sistema i oblika nastalih skraćivanjem, ograničeno prisustvo polisemije, sinonimije i antonimije, učestalo ponavljanje termina, glagola i brojnih fraza, ograničena upotreba lica, preovlaĎujuće prisustvo imenskih reči, desemantizacija glagola, ograničena upotreba glagolskih vidova i načina, upotreba složenih rečenica uz često pojednostavljivanje njihove strukture zamenom finitnih glagolskih oblika u zavisnim rečenicama odgovarajućim glagolskim imenicama ili participima. U radu se razmatraju i glavni pristupi u analizi specijalnog jezika uopšte, kao i mogući pravci budućih istraživanja u toj oblasti u savremenom standardnom arapskom jeziku koji je nedovoljno proučen iz perspektive funkcionalno-stilističkog jezičkog raslojavanja.

Objavljeno
06. 09. 2017.
Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Dragana. KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 9-43, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/141>. Datum pristupa: 25 март 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja