INTERKULTURNA KOMPETENCIJA U NASTAVI ŠPANSKOG KAO IZBORNOG JEZIKA: ELEMENTI HISPANSKE KULTURE U UDŽBENICIMA PRISMA OD NIVOA A1 DO B1

  • Milica Đuričić
  • Ivana Georgijev

Sažetak

S obzirom na činjenicu da u različitim kulturama mogu vladati drugačiji kulturni obrasci i kulturne vrednosti u odnosu na matičnu kulturu učenika, tokom procesa usvajanja stranog jezika potrebno je usvajati i kulturne obrasce kako bi se učenici pripremili za realni kontekst korišćenja jezika. Stoga, učenicima bi trebalo predočiti razlike, ali i sličnosti između dve kulture i dva jezika. Pored nastavnika, didaktički materijal je taj koji bi trebalo da pruži korisne informacije o stranoj kulturi i civilizaciji, što je tema ovog rada u kom će biti prikazana kritička analiza kulturoloških sadržaja udžbenika Prisma A1, Prisma A2 i Prisma B1, koji se koristi prilikom izvođenja nastave španskog kao izbornog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Cilj našeg istraživanja je ispitivanje kojim se elementima kulture posvećuje pažnja, u kojoj meri su oni prisutni i način na koji su prikazani u pomenutom didaktičkom materijalu. Nakon sprovedene kvalitativne analize došle smo do rezultata da udžbenik Prisma, iako je interkulturnog karaktera, tematski ne prati interesovanja mladih i da nije dovoljna pažnja posvećena neverbalnoj komunikaciji i frazeološkim jedinicama, koji predstavljaju značajan segment u hispanskoj kulturi. Dolazimo do zaključka da je na nastavnicima stranih jezika još veća odgovornost u procesu nastave pošto su oni ti koji bi trebalo da nadomeste nedostatke didaktičkog materijala i da učenicima približe kulturu naroda čiji jezik uče.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
ĐURIČIĆ, Milica; GEORGIJEV, Ivana. INTERKULTURNA KOMPETENCIJA U NASTAVI ŠPANSKOG KAO IZBORNOG JEZIKA: ELEMENTI HISPANSKE KULTURE U UDŽBENICIMA PRISMA OD NIVOA A1 DO B1. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 65-78, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/119>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja