STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI KAO IZRAZ KULTURALNIH MODELA: KOGNITIVNO-DISKURZIVNI PRISTUP

  • Marin Markoš

Sažetak

Kulturalni modeli predstavljaju društveno prihvaćenu ili poželjnu konvencionalizovanu konceptualizaciju određenih fenomena i otuda igraju važnu ulogu u artikulaciji ideologije i državne politike. Sa stanovišta jezičkih istraživanja njihov uticaj uočava se u izboru jezičkih sredstava koja se aktiviraju u formulisanju stavova i dokumenata koji tu ideologiju i politiku projektuju. Kroz uporednu analizu Strategija nacionalne bezbednosti Srbije i SAD-a, primenom koncepata i alata kognitivne lingvistike i kritičke analize diskursa, u ovom radu nastojimo da pokažemo da izbor jezičkih sredstava u jednom i drugom dokumentu, odnosno jeziku, nije slučajan nego pre motivisan određenim kulturalnim modelom. Primeri stvaranja predstave, postavljanja okvira za evaluaciju, usmeravanja pažnje i pozicioniranja u diskursu pokazuju kako se u jezičkoj upotrebi projektuju ti modeli. Razlike i sličnosti u jezičkim strategijama nisu samo rezultat posebnosti engleskog i srpskog nego su, kako u ovom radu dokazujemo, uslovljeni širim okvirom kulturalnih razlika.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
MARKOŠ, Marin. STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI KAO IZRAZ KULTURALNIH MODELA: KOGNITIVNO-DISKURZIVNI PRISTUP. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 13-35, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/115>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja