SUPKATEGORIZACIJA VERBALNIH KAUZATIVNIH KONSTRUKCIJA U NORVEŠKOM JEZIKU: ANALITIČKI KAUZATIV

  • Sofija Bilandžija

Sažetak

Iako je kauzativistička literatura jedna od obimnijih u poslednjih 40 godina, ovoj temi nije posvećeno više pažnje u lingvističkoj skandinavistici, kako na planu formalne, tako ni na planu semantičke analize. U radu se iznosi predlog moguće klasifikacije analitičkih kauzativnih konstrukcija u savremenom norveškom jeziku, a ove konstrukcije se prema formalnim obeležjima smeštaju u sistem kauzativnih konstrukcija uopšte (morfološki i leksički kauzativ). Kao analitičke konstrukcije se izdvajaju one u kojima se dve uzročno povezane kauzativne mikrosituacije odvojeno kodiraju upotrebom pomoćnih kauzativnih glagola kao predikacije uzroka i dopune, koja se u norveškom jeziku tipično javlja kao infinitivska sintagma, te kao imenska reč/sintagma ili predloška sintagma.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
BILANDŽIJA, Sofija. SUPKATEGORIZACIJA VERBALNIH KAUZATIVNIH KONSTRUKCIJA U NORVEŠKOM JEZIKU: ANALITIČKI KAUZATIV. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 1-12, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/114>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja