Đinđić, Marija. " EKREM ČAUŠEVIĆ, USTROJ, SINTAKSA I SEMANTIKA INFINITNIH GLAGOLSKIH OBLIKA U TURSKOM JEZIKU ‒ TURSKI I HRVATSKI JEZIK U USPOREDBI I KONTRASTIRANJU, ZAGREB: IBIS GRAFIKA, 2018, 358 STR." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 9 Broj 9 (8 децембар 2018)