.
 
 

Komunikacija i kultura online

ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA JEZIK, KOMUNIKACIJU I KULTURU

Communication and Culture online

LINGUISTICS, COMMUNICATION AND CULTURE E-JOURNAL

 

e-ISSN 2217-4257 (Online)

UDC 8:008:316.7

Godina V. Broj 5. Volume 5. Issue 5
  Uvodna reč

Studije i istraživanja ● Studies and Research

Lingvistika ● Linguistics

Danijela Babić Linearno-punktualna simultanost – osvrt na jedan tip rečenica sa temporalnim veznicima medan/dok i när/kad(a) u švedskom i srpskom jeziku

str. ● pp. 1-14

Marijana Cerović Constraining force of interrogative forms

str. ● pp. 15-28

Branislav Ivanović Kriterijumi za utvrđivanje zastarele valentnosti verbalne komponente u nemačkoj frazeologiji

str. ● pp. 29-37

Ivana Knežević i Zoran Ranković Ka sakralnom ortografskom standardu – pisanje velikog slova u strogo naučnom podstilu religijskog stila: primeri iz tekstova na srpskom i engleskom jeziku

str. ● pp. 38-51

Ana Kocić, Dušan Stamenković i Miloš Tasić Gender differences reflected in friends’ conversation - discourse analysis of dialogues from the TV series Coupling

str. ● pp. 52-64

Ivana Lončar i Mario Županović Despektivni etnonimi za miješano stanovništvo u nekadašnjim španjolskim kolonijama: etnolingvistički prikaz kasta u potkraljevstvima Nove Španjolske i Perua

str. ● pp. 65-85

Primenjena lingvistika ● Applied Linguistics

Milica Prvulović Analiza grešaka u sastavima na engleskom jeziku

str. ● pp. 86-101

Jasna Vidić Rečnik u nastavi francuskog jezika za akademske potrebe

str. ● pp. 102-131

Nauka o književnosti ● Literature Studies

Slobodan Jovanović Volt Vitmen i Emili Dikinson: pesnik demokratije i zatočenica promišljenog beskraja

str. ● pp. 132-150

Dragana Ana Lupulović U tekstu postoji zagrljaj – intertekstualna povezanost romana Sati Majkla Kaningema sa Gospođom Dalovej Virdžinije Vulf

str. ● pp. 151-168

Sergej Macura Prostorno-vremenska tačka gledišta u pripovijetkama Tomasa Pinčona

str. ● pp. 168-186

Jelena Pršić Simbolika morske građevine u romanu Ka svetioniku Virdžinije Vulf

str. ● pp. 187-200

Saša Simović Edgar Alan Po, književna kritika i časopisi – jedan osvrt

str. ● pp. 201-220

Teorija prevođenja ● Translation Studies

Amr M. El-Zawawy Applying levels of processing to the investigation of written English-Arabic translation errors: the case of trainee translators

str. ● pp. 220-239

Mohammad Ahmad Thawabteh Text autopsy: a sine qua non for emotiveness in Arabic-English translation

str. ● pp. 240-251

Kultura i društvo ● Culture and Society

Anthony D. Neely and Vittorio Marone From fan to fam: the bonding 'counters' in the Juggalo culture

str. ● pp. 252-266

Horizonti ● Horizons

Prikazi  ●  Reviews

Vesna Cakeljić Treća međunarodna konferencija Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost i budućnost LSPBG2014, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

str. ● pp. 267-270

Igor Lakić Sofija Mićić Kandijaš, Zoran Čajka: Principles of Listening Comprehension

str. ● pp. 271-272

Nadežda Silaški Biljana Radić-Bojanić: Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara

str. ● pp. 273-276

Međukulturni mostovi ● Intercultural Bridges

Prevodi ● Translations

Jasna Stojanović Prevod komada Himmelweg Huana Majorge

str. ● pp. 277-308

 
Impressum

 


 

 


.