.
 
 

Komunikacija i kultura online

ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA JEZIK, KOMUNIKACIJU I KULTURU

Communication and Culture online

LINGUISTICS, COMMUNICATION AND CULTURE E-JOURNAL

 

e-ISSN 2217-4257 (Online)

UDC 8:008:316.7

Godina IV. Broj 4. Volume 4. Issue 4
  Uvodna reč

Studije i istraživanja ● Studies and Research

Lingvistika ● Linguistics

Sofija Bilandžija Supkategorizacija verbalnih kauzativnih konstrukcija u norveškom jeziku: analitički kauzativ

str. ● pp. 1-12

Marin Markoš Strategije nacionalne bezbednosti kao izraz kulturalnih modela: kognitivno-diskurzivni pristup

str. ● pp. 13-35

Jelena Marković Engagement Markers in Introductory Textbooks

str. ● pp. 36-51

Primenjena lingvistika ● Applied Linguistics

Nevena Ceković-Rakonjac Difficoltà di apprendimento dell’italiano L2 da parte dello studente serbo: livello morfosintattico (forme e usi di preposizioni, avverbi, numeri, congiunzioni, particelle e verbi)

str. ● pp. 52-64

Milica Đuričić i Ivana Georgijev Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika: elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1

str. ● pp. 65-78

Nauka o književnosti ● Literature Studies

Jelena Pršić Emotivni karakter popularne kulture u romanima Virdžinije Vulf Gospođa Dalovej, Ka svetioniku i Talasi

str. ● pp. 79-95

Nataša Šofranac „Umobilnik, ljubavnik i pesnik" mentalni poremećaji Šekspirovih tragičnih junaka

str. ● pp. 96-108

Teorija prevođenja ● Translation Studies

Jasna Vidić Prevod stručnog i naučnog teksta u svetlu interpretativne teorije prevođenja

str. ● pp. 109-123

Teorija medija ● Media Studies

Ljubica Janjetović Hrana kao medijski spektakl (ili Gdje je nestalo Džejmijevo brašno?)

str. ● pp. 124-151

Alem Maksuti i Tomaž Deželan Politička komunikacija u Sloveniji: informisanje i ubeđivanje putem izbornog plakata

str. ● pp. 152-172

Horizonti ● Horizons

Prikazi  ●  Reviews

Jovan Đukanović Prvi onlajn-udžbenik za germaniste – Jelena Kostić-Tomović: Tvorba reči u savremenom nemačkom jeziku

str. ● pp. 173-175

Sofija Mićić Jelena Vujić: Describing English through Theory and Practice

str. ● pp. 176-177

Predrag Novakov Jelena Marković: On the English Verb

str. ● pp. 178-179

Biljana Radić-Bojanić Nadežda Silaški: Srpski jezik u tranziciji – o anglicizmima u ekonomskom registru

str. ● pp. 180-183

Nenad Tomović Iz istorijata naših rečnika – Ilija Petrović: Praktičan englesko-srpski rečnik sa označenim izgovorom i akcentom engleskih reči i dodatim spiskom ličnih i geografskih imena

str. ● pp. 184-187

Razmišljanja i zapažanja Reflections and Observations

Eseji ● Essays

Goran Stanić Film i politika: Avatar kao savremeni mit

str. ● pp. 188-192

Pogled u budućnost ● A Look into the Future

Lingvistika ● Linguistics

Snežana Kljakić Contrastive Analysis of Verbs of Walking in English and Serbian

str. ● pp. 193-215

Aleksandar Stojkanović Analiza diskursa sekuritizacije u sajber prostoru

str. ● pp. 216-231

Nauka o književnosti ● Literature Studies

Zlata Lukić Postmodernističko problematizovanje istorije u romanu Ostaci dana Kazua Išigura

str. ● pp. 232-252

Milan Marković Šta žena mora da čini: Predstave ženstvenosti u poeziji Ursule Raker 

str. ● pp. 253-264

Teorija medija ● Media Studies

Nebojša Radović Postaju li osobe sa statusom selebritija društvena grupa?

str. ● pp. 265-284

 
Impressum

 


 

 


.